Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00

 

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Student, który uzyskał wysoką średnią ocen za rok studiów lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Wszystkie osiągnięcia należy udokumentować zaświadczeniami, dyplomami, itp.

Minimalna średnia uprawniająca do uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi 3,800.

Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest zaliczenie pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowią studenci przyjęci na pierwszy rok studiów, którzy są laureatami olimpiady międzynarodowej lub finalistami  olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia również mogą się ubiegać o stypendium rektora dla najlepszych studentów, jeżeli rozpoczęli studia drugiego stopnia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia

Termin składania wniosków:

  • 05.IX - 15.X
     
  • 01.II - 20.III (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od semestru letniego)

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Student przed złożeniem wniosku do DPMS generuje go w systemie USOSweb, po zalogowaniu na swoje konto. Wygenerowany wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami, należy złożyć w DPMS, liczy się data złożenia/nadania wniosku w formie papierowej.

Formularze o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów:

  • załącznik nr 8 -oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
  • załącznik nr 9 (punktacja oraz wytyczne) - należy zapoznać się z zał. nr 9 przed wypełnieniem wniosku o stypendium rektora (zał. nie dołącza się do wniosku)