Dział Pomocy Materialnej dla Studentów
 pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3


poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10:00 - 14:00
czwartek, piątek: 11:00 - 15:00
sobota (zjazdy) 10:00 - 14:00
 

logowanie do systemu
logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Obowiązek informacyjny wobec studentów i doktorantów w związku z wejściem RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

 2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych w UKSW, adres email: iod@uksw.edu.pl 

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie pomocy materialnej w trybie i na zasadach określonych w obowiązującym w Uniwersytecie Regulaminie pomocy materialnej dla studentów UKSW oraz Regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów UKSW.

 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat od ukończenia studiów, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzaniai przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Podanie danych osobowych przez wnioskodawcę jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji zadań wynikających:
  - z art. 173 ust. 1 – w odniesieniu do studentów,
  - z art. 199 ust. 1 – w odniesieniu do doktorantów,
  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne.

----------------------------------------------------------------

Opłaty

Informacje o opłatach za akademik w roku akademickim 2017/2018

   Nowe domy studenckie:

 1. za miejsce w pokoju dwuosobowym                       - 500 zł/m-c
 2. za miejsce w pokoju małżeńskim                            - 530 zł/m-c
 3. za miejsce w pokoju dla osób niepełnosprawnych   - 530 zł/m-c

  Studenci przed zakwaterowaniem wpłacają; opłatę za pobyt (500zł lub 530zł) + kaucję zwrotną w wysokości 590zł oraz opłatę w wysokości 50zł, która pozostaje w domu studenckim.

Opłatę za pobyt jak również kaucję studenci wpłacaja przelewem na rachunek bankowy domu studenckiego w dniu zakwaterowania.

  Stara zabudowa:

 1. za miejsce w pokoju trzyosobowym                      - 300zł/m-c
 2. za miejsce w pokoju dwuosobowym                      - 375zł/m-c
 3. za miejsce  wpokoju dwuososbowym
  zamieszakłym przez jedną osobę                          - 550zł/m-c           
 4. za miejsce w pokoju jednoosobowym                    - 415zł/m-c

Studenci przed zakwaterowaniem wpłacają kaucję w wysokości:

 1. studenci z Polski - pełną opłatę miesięczną, która będzie zwracana przy wykwaterowaniu + opłatę w wysokości 40zł, która pozostaje w domu studenckim
 2. studenci obcokrajowcy - kaucję w wysokości 500zł, która będzie zwracana przy wykwaterowaniu + opłatę w wysokości 40zł, która pozostaje w domu studenckim

Opłatę za pobyt jak również kaucję studenci wpłacają przelewem na rachunek bankowy domu studenckiego.