Dział Pomocy Materialnej dla Studentów
 pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3


poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10:00 - 14:00
czwartek, piątek: 11:00 - 15:00
sobota (zjazdy) 10:00 - 14:00

logowanie do systemu

logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Obowiązek informacyjny wobec studentów i doktorantów w związku z wejściem RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (ADO).

2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (IOD), z którym można skontaktować się pod nr tel. 22/5619034, email: iod[at]uksw.edu.pl <mailto:iod@uksw.edu.pl><mailto:iod@uksw.edu.pl>

3. Jednostką upoważnioną do rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Dział Pomocy Materialnej dla studentów

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczeń pomocy materialnej

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm. w zakresie przesyłania informacji i kontaktowania się w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu mają wyłącznie upoważnieni przez Administratora  pracownicy oraz osoby rozpatrujące wnioski w niezbędnym zakresie.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, wynikający z odpowiednich przepisów prawa do momentu wycofania zgody lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub wyjaśnienia roszczeń. Po okresie przetwarzania dane osobowe będą usuwane lub zanonimizowane.

8. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej wniosek o udostępnienie danych osobowych, Jednostka przetwarzająca dane osobowe może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 12 ust. 6 RODO).

9. Pani/Pan może złożyć wniosek dotyczący:

* sprostowania swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO);

* usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

* ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

* przeniesienia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO);

* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO);

* cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RO

10. Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora narusza przepisy RODO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:

  • na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,

c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnie wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Wszystkie osiągnięcia należy udokumentować zaśiadczeniami, dyplomami, itp.

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów składa się w terminie od 5 września do 15 października.

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Listy doktorantów, którzy otrzymają stypendium dla najlepszych doktorantów, tworzy się na podstawie malejącej liczby punktów przydzielonych w postępowaniu konkursowym.

Liczbę punktów dla doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich określa się na podstawie liczby punktów otrzymanych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie.

Liczbę punktów dla doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich określa się na podstawie zasad i osiągnięć określonych w Załączniku nr 9 do Regulaminu.

Doktorant składający wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów zobowiązany jest udokumentować zaświadczeniami swoje osiągnięcia.

Progi punktowe oraz wysokość stawek stypendium dla najlepszych doktorantów mogą być określone w różnej wysokości dla dwóch list rankingowych.

Obowiązkowe formularze o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów:

  • załącznik nr 4 pdf - wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
  • załącznik nr 4 word
  • załącznik nr 8 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
  • załącznik nr 9 - wykaz aktywności naukowej, należy zapoznać się z zał. nr 9 przed wypełnieniem wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów (zał. nie dołącza się do wniosku)