Dział Pomocy Materialnej dla Studentów
 pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3


poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10:00 - 14:00
czwartek, piątek: 11:00 - 15:00
sobota (zjazdy) 10:00 - 14:00
 

logowanie do systemu
logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Obowiązek informacyjny wobec studentów i doktorantów w związku z wejściem RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

 2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych w UKSW, adres email: iod@uksw.edu.pl 

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie pomocy materialnej w trybie i na zasadach określonych w obowiązującym w Uniwersytecie Regulaminie pomocy materialnej dla studentów UKSW oraz Regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów UKSW.

 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat od ukończenia studiów, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzaniai przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Podanie danych osobowych przez wnioskodawcę jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji zadań wynikających:
  - z art. 173 ust. 1 – w odniesieniu do studentów,
  - z art. 199 ust. 1 – w odniesieniu do doktorantów,
  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne.

----------------------------------------------------------------

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:

 • na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
 • na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,

c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnie wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Wszystkie osiągnięcia należy udokumentować zaśiadczeniami, dyplomami, itp.

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów składa się w terminie od 5 września do 15 października.

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Listy doktorantów, którzy otrzymają stypendium dla najlepszych doktorantów, tworzy się na podstawie malejącej liczby punktów przydzielonych w postępowaniu konkursowym.

Liczbę punktów dla doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich określa się na podstawie liczby punktów otrzymanych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie.

Liczbę punktów dla doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich określa się na podstawie zasad i osiągnięć określonych w Załączniku nr 9 do Regulaminu.

Doktorant składający wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów zobowiązany jest udokumentować zaświadczeniami swoje osiągnięcia.

Progi punktowe oraz wysokość stawek stypendium dla najlepszych doktorantów mogą być określone w różnej wysokości dla dwóch list rankingowych.

Obowiązkowe formularze o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów:

 • załącznik nr 4 pdf - wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
 • załącznik nr 4 word
 • załącznik nr 8 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
 • załącznik nr 9 - wykaz aktywności naukowej, należy zapoznać się z zał. nr 9 przed wypełnieniem wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów (zał. nie dołącza się do wniosku)