Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00

 

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane:

  • na pierwszym roku studiów doktoranckich – doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich – doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej,

c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnie wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Wszystkie osiągnięcia należy udokumentować zaśiadczeniami, dyplomami, itp.

Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów składa się w terminie od 5 września do 15 października.

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Listy doktorantów, którzy otrzymają stypendium dla najlepszych doktorantów, tworzy się na podstawie malejącej liczby punktów przydzielonych w postępowaniu konkursowym.

Liczbę punktów dla doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich określa się na podstawie liczby punktów otrzymanych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie.

Liczbę punktów dla doktorantów drugiego roku i kolejnych lat studiów doktoranckich określa się na podstawie zasad i osiągnięć określonych w Załączniku nr 9 do Regulaminu.

Doktorant składający wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów zobowiązany jest udokumentować zaświadczeniami swoje osiągnięcia.

Progi punktowe oraz wysokość stawek stypendium dla najlepszych doktorantów mogą być określone w różnej wysokości dla dwóch list rankingowych.

Obowiązkowe formularze o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów:

  • załącznik nr 4 pdf - wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów
  • załącznik nr 4 word
  • załącznik nr 8 - oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
  • załącznik nr 9 - wykaz aktywności naukowej, należy zapoznać się z zał. nr 9 przed wypełnieniem wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów (zał. nie dołącza się do wniosku)