Dział Pomocy Materialnej dla Studentów
 pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3


poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10:00 - 14:00
czwartek, piątek: 11:00 - 15:00
sobota (zjazdy) 10:00 - 14:00
 

logowanie do systemu
logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Obowiązek informacyjny wobec studentów i doktorantów w związku z wejściem RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

 2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych w UKSW, adres email: iod@uksw.edu.pl 

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie pomocy materialnej w trybie i na zasadach określonych w obowiązującym w Uniwersytecie Regulaminie pomocy materialnej dla studentów UKSW oraz Regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów UKSW.

 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat od ukończenia studiów, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzaniai przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Podanie danych osobowych przez wnioskodawcę jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji zadań wynikających:
  - z art. 173 ust. 1 – w odniesieniu do studentów,
  - z art. 199 ust. 1 – w odniesieniu do doktorantów,
  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne.

----------------------------------------------------------------

Kontakt

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów

ul.Wóycickiego 1/3

budynek 23 pokój 002, 003

01-938 Warszawa

Pok. 002:

 • Obsługa Wydziału Studiów nad Rodziną, Stypendia Ministra (dotyczy wypłat)

kierownik DPMS mgr Marlena Miniewicz

tel: 22 569 97 83

(fax) 22 569 97 83

e-mail: m.miniewicz@uksw.edu.pl

 • Obsługa Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych oraz Stypendiów RP (dotyczy wypłat)

starszy referent administracyjny mgr Anna Piołunowicz

tel: 22 569 97 83

(fax) 22 569 97 83

e-mail: a.piolunowicz@uksw.edu.pl 

 • Obsługa Wydziału Nauk Humanistycznych, Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej

specjalista ds. administracyjnych mgr Marzena Sałyga

tel: 22 569 97 83

(fax) 22 569 97 83

e-mail: m.salyga@uksw.edu.pl

Pok. 003:

 • URLOP DŁUGOTERMINOWY

specjalista ds. administracyjnych mgr Zofia Parol

tel: 22 569 96 98

(fax) 22 569 97 83

e-mail: z.parol@uksw.edu.pl

 • Obsługa Wydziału Prawa i Administracji, ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów

specjalista ds. administracyjnych mgr Anna Garlepów

tel: 22 569 68 48

(fax) 22 569 97 83

e-mail: a.garlepow@uksw.edu.pl

 • Obsługa Wydziału Prawa Kanonicznego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Wydziału Nauk Pedagogicznych

specjalista ds. administracyjnych  Małgorzata Borycka

tel: 22 569 96 98

(fax) 22 569 97 83

e-mail: m.borycka@uksw.edu.pl

 • Obsługa Wydziału Teologicznego oraz  Doktorantów

specjalista ds. administracyjnych mgr Izabela Ołdakowska

tel: 22 569 68 48

(fax) 22 569 97 83

e-mail: i.oldakowska@uksw.edu.pl