Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10:00 - 14:00 
czwartek, piątek: 11:00 - 15:00 
sobota (zjazdy) 10:00 - 14:00
 
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 

Obowiązek informacyjny wobec studentów i doktorantów w związku z wejściem RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (ADO).

2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (IOD), z którym można skontaktować się pod nr tel. 22/5619034, email: iod[at]uksw.edu.pl <mailto:iod@uksw.edu.pl><mailto:iod@uksw.edu.pl>

3. Jednostką upoważnioną do rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Dział Pomocy Materialnej dla studentów

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczeń pomocy materialnej

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a (Pani/Pana zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm. w zakresie przesyłania informacji i kontaktowania się w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej. W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu mają wyłącznie upoważnieni przez Administratora  pracownicy oraz osoby rozpatrujące wnioski w niezbędnym zakresie.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, wynikający z odpowiednich przepisów prawa do momentu wycofania zgody lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub wyjaśnienia roszczeń. Po okresie przetwarzania dane osobowe będą usuwane lub zanonimizowane.

8. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej wniosek o udostępnienie danych osobowych, Jednostka przetwarzająca dane osobowe może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 12 ust. 6 RODO).

9. Pani/Pan może złożyć wniosek dotyczący:

* sprostowania swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO);

* usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);

* ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);

* przeniesienia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO);

* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO);

* cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RO

10. Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora narusza przepisy RODO.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

Dział Pomocy Materialnej dla Studentów
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23 pokój 002, 003
01-938 Warszawa
 
Pok. 002:
 
Obsługa Wydziału Studiów nad Rodziną, Stypendia Ministra (dotyczy wypłat)
mgr Marlena Miniewicz - kierownik DPMS
tel: 22 569 97 83
e-mail: m.miniewicz@uksw.edu.pl
 
Obsługa Wydziału Nauk Historycznych, Wydziału Społecznego - Ekonomiczny oraz Stypendiów RP (dotyczy wypłat)
mgr Anna Piołunowicz - specjalista ds. administracyjnych
tel: 22 569 97 83
e-mail: a.piolunowicz@uksw.edu.pl 
 
Obsługa Wydziału Nauk Humanistycznych, Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
mgr Marzena Sałyga - specjalista ds. administracyjnych
tel: 22 569 97 83
e-mail: m.salyga@uksw.edu.pl
 
Pok. 003:
 
Obsługa Wydziału Prawa Kanonicznego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Wydziału Nauk Pedagogicznych
Małgorzata Borycka - specjalista ds. administracyjnych
tel: 22 569 96 98
e-mail: m.borycka@uksw.edu.pl
 
Obsługa Wydziału Prawa i Administracji, ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów
mgr Anna Garlepów - specjalista ds. administracyjnych
tel: 22 569 68 48
e-mail: a.garlepow@uksw.edu.pl
 
Obsługa Wydziału Teologicznego, Wydziału Medycznego. Collegium Medicum oraz  Doktorantów
mgr Izabela Ołdakowska - specjalista ds. administracyjnych
tel: 22 569 68 48
e-mail: i.oldakowska@uksw.edu.pl
 
URLOP DŁUGOTERMINOWY
mgr Zofia Parol - specjalista ds. administracyjnych 
tel: 22 569 96 98
e-mail: z.parol@uksw.edu.pl