Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

 

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Uwaga! DPMS informuje, że sprawy kilku studentów naszej Uczelni zostały przekazane do Rzecznika Dyscyplinarnego za pobieranie świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów

Przypominamy! student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów?. Nie dostosowanie się do tych zaleceń pociąga za sobą wszelkie negatywne konsekwencje włącznie z wydaleniem z uczelni.

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pragnie przypomnieć, że zgodnie z dyspozycją art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ?student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów?. O konieczności wskazania kierunku, z którego pobierane będą odnośne świadczenia został poinformowany każdy wnioskujący o pomoc materialną Student. Dlatego z tym większym ubolewaniem Odwoławcza Komisja przyjęła do wiadomości informację, że pewna grupa Studentów naszego Uniwersytetu pobierała świadczenia z kilku uczelni.

W związku z powyższym Odwoławcza Komisja pragnie przypomnieć, że na gruncie art. 211 (i dalszych) Studenci ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną, zaś jedną z kar dyscyplinarnych przewidzianych przez ustawodawcę jest wydalenie z uczelni (art. 212 pkt 5).

Pracownicy Działu Pomocy Materialnej dla Studentów wyjaśnili, zgodnie z poleceniem Rektora Uniwersytetu, większość spraw, o których zawiadomił w piśmie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Niektóre sprawy zostały przekazane do Rzecznika Dyscyplinarnego.