Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00
 
W dniu 02.01.2018 (wtorek) Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW będzie nieczynny (zgodnie z zarządzeniem Rektora)
logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Stypendium socjalne

STYPENDIUM SOCJALNE

Doktorantowi w trudnej sytuacji materialnej przysługuje:

  • stypendium socjalne (dot. wszystkich)
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (dot. doktorantów studiów stacjonarnych, którzy na stałe zamieszkują w odległości powyżej 60 km oraz wynajmują mieszkanie lub pokój bądź mieszkają w akademiku - należy to poświadczyć np. kopią umowy najmu, zaświadczeniem z akademika, oświadczeniem właściciela mieszkania)

Próg dochodu w rodzinie doktoranta kwalifikujący do pobierania stypendium to 1051,70 zł.

Doktoranci, którzy utracili lub uzyskali źródło dochodu muszą zgłosić to do DPMS

Wnioski o stypendium socjalne można składać od 1 września do 30 maja danego roku. Najbliższe terminy:

  • 05.09.2017-10.10.2017
  • 11.10.2017-31.10.2017
  • 01.11.2017-30.11.2017
  • 01.12.2017-31.12.2017

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Jeśli doktorant chce wnioskować samodzielnie o stypendium socjalne musi spełnić następujące warunki:

a) ukończył 26. rok życia,

b) pozostaje w związku małżeńskim,

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 2,

d) osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej,

lub spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Obowiązkowe formularze do stypendium socjalnego dla doktorantów :