Dział Pomocy Materialnej dla Studentów
 pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3


poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10:00 - 14:00
czwartek, piątek: 11:00 - 15:00
sobota (zjazdy) 10:00 - 14:00
 

logowanie do systemu
logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Obowiązek informacyjny wobec studentów i doktorantów w związku z wejściem RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.

 2. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych w UKSW, adres email: iod@uksw.edu.pl 

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby prowadzonego postępowania o udzielenie pomocy materialnej w trybie i na zasadach określonych w obowiązującym w Uniwersytecie Regulaminie pomocy materialnej dla studentów UKSW oraz Regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów UKSW.

 4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat od ukończenia studiów, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzaniai przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Podanie danych osobowych przez wnioskodawcę jest obowiązkowe i niezbędne do realizacji zadań wynikających:
  - z art. 173 ust. 1 – w odniesieniu do studentów,
  - z art. 199 ust. 1 – w odniesieniu do doktorantów,
  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne.

----------------------------------------------------------------

Informacja przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów z dnia 5 XII 2012 r.

Opóźnienia w wypłacie stypendiów spowodowane są tym, że większość studentów wysłała niekompletne wnioski pocztą.

Wysokość stypendiów została ogłoszona Zarządzeniem Nr 82/2012 Rektora UKSW. Informację o stawkach i progach można znaleźć na stronie DPMS w poszczególnych zakładkach.

Decyzje negatywne oraz pozytywne zostaną wysłane pocztą pod adres korespondencyjny podany przez wnioskodawcę.

Zgodnie § 6 ust. 3 Regulaminu stypendia zostaną wypłacone najpóźniej w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad (tym studentom, którzy złożyli wnioski w terminie). Większość studentów wysłała pocztą niekompletne wnioski ostatniego dnia składania wniosków, w związku z tym trzeba było ich wezwać do uzupełniania braków formalnych. Bez dokładnej liczby wniosków nie można było wyliczyć stawek stypendialnych, tak żeby były one jak najkorzystniejsze dla studentów.

Przypominam o obowiązku wynikającym z § 27 Regulaminu „Student pobierający stypendium socjalne ma obowiązek niezwłocznie powiadomić DPMS o jakiejkolwiek zmianie sytuacji materialnej swojej lub swojej rodziny, zmianie liczby członków rodziny i każdej zmianie mającej wpływ na prawo do stypendium socjalnego. Zmiana sytuacji materialnej studenta może być spowodowana w szczególności uzyskaniem dochodu”. Komisje stypendialne mają prawo sprawdzenia czy student wywiązał się z tego obowiązku, porównując obecny dochód z dochodem, który student wykazał w latach poprzednich. Komisje stypendialne będą sprawdzać czy student, któremu zwiększył się dochód w stosunku do lat poprzednich wykazał uzyskanie dochodu. Jest to spowodowane tym, żeby stypendia socjalne trafiały wyłącznie do osób uprawnionych.

Ponadto zgodnie z § 52 Regulaminu „w przypadku podania nieprawdziwych danych, mających wpływ na ustalenie wysokości stypendiów, student ponosi odpowiedzialność karną i odpowiedzialność dyscyplinarną. Student zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić niesłusznie pobrane świadczenia, w kasie bądź na konto Uniwersytetu. W przypadku bezpośredniego przyczynienia się studenta do uzyskania nienależnych świadczeń może być on zobowiązany dodatkowo do uiszczenia odsetek ustawowych”.

Zgodnie z § 14 „w przypadku złożenia przez studenta fałszywych danych o dochodach rodziny lub innych dokumentów, właściwa Komisja Stypendialna obligatoryjnie przekazuje informację o podejrzeniu złożenia przez studenta fałszywych danych do Rektora.

Przypominam, że w roku ubiegłym sprawy kilkorga studentów naszej Uczelni zostały przekazane do Rzecznika Dyscyplinarnego w związku z pobieraniem świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Zgodnie z § 15 „Student jest zobowiązany do złożenia w terminie właściwego oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu”.

 

Paweł Janas

Przewodniczący OKSW UKSW

p.janas@uksw.edu.pl