Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00

 

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Informacja przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów z dnia 5 XII 2012 r.

Opóźnienia w wypłacie stypendiów spowodowane są tym, że większość studentów wysłała niekompletne wnioski pocztą.

Wysokość stypendiów została ogłoszona Zarządzeniem Nr 82/2012 Rektora UKSW. Informację o stawkach i progach można znaleźć na stronie DPMS w poszczególnych zakładkach.

Decyzje negatywne oraz pozytywne zostaną wysłane pocztą pod adres korespondencyjny podany przez wnioskodawcę.

Zgodnie § 6 ust. 3 Regulaminu stypendia zostaną wypłacone najpóźniej w grudniu z wyrównaniem za październik i listopad (tym studentom, którzy złożyli wnioski w terminie). Większość studentów wysłała pocztą niekompletne wnioski ostatniego dnia składania wniosków, w związku z tym trzeba było ich wezwać do uzupełniania braków formalnych. Bez dokładnej liczby wniosków nie można było wyliczyć stawek stypendialnych, tak żeby były one jak najkorzystniejsze dla studentów.

Przypominam o obowiązku wynikającym z § 27 Regulaminu „Student pobierający stypendium socjalne ma obowiązek niezwłocznie powiadomić DPMS o jakiejkolwiek zmianie sytuacji materialnej swojej lub swojej rodziny, zmianie liczby członków rodziny i każdej zmianie mającej wpływ na prawo do stypendium socjalnego. Zmiana sytuacji materialnej studenta może być spowodowana w szczególności uzyskaniem dochodu”. Komisje stypendialne mają prawo sprawdzenia czy student wywiązał się z tego obowiązku, porównując obecny dochód z dochodem, który student wykazał w latach poprzednich. Komisje stypendialne będą sprawdzać czy student, któremu zwiększył się dochód w stosunku do lat poprzednich wykazał uzyskanie dochodu. Jest to spowodowane tym, żeby stypendia socjalne trafiały wyłącznie do osób uprawnionych.

Ponadto zgodnie z § 52 Regulaminu „w przypadku podania nieprawdziwych danych, mających wpływ na ustalenie wysokości stypendiów, student ponosi odpowiedzialność karną i odpowiedzialność dyscyplinarną. Student zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić niesłusznie pobrane świadczenia, w kasie bądź na konto Uniwersytetu. W przypadku bezpośredniego przyczynienia się studenta do uzyskania nienależnych świadczeń może być on zobowiązany dodatkowo do uiszczenia odsetek ustawowych”.

Zgodnie z § 14 „w przypadku złożenia przez studenta fałszywych danych o dochodach rodziny lub innych dokumentów, właściwa Komisja Stypendialna obligatoryjnie przekazuje informację o podejrzeniu złożenia przez studenta fałszywych danych do Rektora.

Przypominam, że w roku ubiegłym sprawy kilkorga studentów naszej Uczelni zostały przekazane do Rzecznika Dyscyplinarnego w związku z pobieraniem świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Zgodnie z § 15 „Student jest zobowiązany do złożenia w terminie właściwego oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu”.

 

Paweł Janas

Przewodniczący OKSW UKSW

p.janas@uksw.edu.pl