Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

 

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Informacja Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej UKSW

Odwoławcza Komisja Stypendialna UKSW w dniu 4 lipca 2013 r. rozpatrzyła wnioski studentów o 
przyznanie miejsca w domach studenckich. Wszystkie decyzje zostały przekazane do DPMS. 
Wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie miejsca w DS otrzymają decyzję pocztą. 
Nie ma możliwości uzyskania informacji o decyzji drogą telefoniczną lub mejlową.
Od decyzji OKS nie służy odwołanie, jednakże student niezadowolony z decyzji może zwrócić się do 
Odwoławczej Komisji Stypendialnej o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. Wniosek należy złożyć w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW. 
Wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy zostaną rozpatrzone przez OKS we wrześniu.
Każdy student, składając wniosek o przyznanie miejsca w DS, oświadczył, że: 
„przyznane z Uczelni miejsce w akademiku Osiedla „Przyjaźń” nie odstąpię innej osobie. 
W przypadku rezygnacji z akademika zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia 
Działu Pomocy Materialnej o zaistniałym fakcie. Studenci, którzy rezygnują z przyznanego im miejsca w 
DS, są zobowiązani do powiadomienia niezwłocznie o rezygnacji w formie pisemnej DPMS.

Przewodniczący OKS
Paweł Janas
p.janas@uksw.edu.pl