Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

 

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Informacja Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej UKSW

Na stronie Samorządu Studentów pod adresem http://samorzad.uksw.edu.pl/pobierz znajdują się wzory środków odwoławczych (odwołanie oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) od decyzji Komisji Stypendialnych oraz progi stypendialne dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Odwoławcza Komisja Stypendialna UKSW rozpatrzyła wszystkie wnioski dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów. Decyzje negatywne zostaną wysłane przez Dział Pomocy Materialnej dla Studentów w styczniu 2014 r. Decyzje pozytywne będzie można odebrać w DPMS. Informacja o terminach odbioru decyzji pojawi się na stronie DPMS.
Student niezadowolony z decyzji dotyczącej stypendium rektora może zwrócić się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej UKSW o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (papierowej). Wniosek należy złożyć w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW.

Wydziałowe Komisje Stypendialne rozpatrzyły kompletne wnioski (które wpłynęły do Komisji przed dniem posiedzenia w grudniu) dotyczące stypendiów socjalnych, specjalnych dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg. Wnioski uzupełnione po grudniowym posiedzeniu WKS, zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu w styczniu (kompletne wnioski). Wniosek Studenta, który nie uzupełnił braków formalnych wniosku, do których został wezwany, zostanie pozostawiony bez rozpoznania (student otrzyma pisemne zawiadomienie od Komisji). Decyzje negatywne zostaną wysłane przez Dział Pomocy Materialnej dla Studentów w styczniu 2014 r. Decyzje pozytywne będzie można odebrać w DPMS. Informacja o terminach odbioru decyzji pojawi się na stronie DPMS.
Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej studentowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej UKSW w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (papierowej). Odwołanie należy złożyć w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW.

Odwołania od decyzji WKS oraz wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy (stypendium rektora) zostaną rozpatrzone przez Odwoławczą Komisję Stypendialną UKSW w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy).

Zgodnie z Regulaminem Pomocy Materialnej dla Studentów świadczenia pomocy materialnej wypłacane są do ostatniego dnia miesiąca. Informacja o przyznanych stypendiach pojawia się w USOSweb-ie kilka dni wcześniej (najczęściej około 27 dnia miesiąca). W USOSweb-ie wyświetla się jedynie informacja o przyznanych stypendiach.

Wszystkie kwestie dotyczące pomocy materialnej znajdują się w Regulaminie Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW, ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Paweł Janas
Przewodniczący Odwoławczej
Komisji Stypendialnej UKSW
p.janas@uksw.edu.pl