Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

 

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Terminy przyjmowania wniosków na rok akademicki 2019/2020

Szanowni Studenci i Doktoranci,

w związku z wprowadzeniem w uczelni zmian wynikających z ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, modyfikacji uległy dotychczasowe zasady, warunki oraz tryb przyznawania świadczeń z dotychczasowego Funduszu Pomocy Materialnej.

Nowy Regulamin Świadczeń dla Studentów zacznie obowiązywać, zgodnie z postanowieniami ustawy, od dnia 1 października 2019 roku. Niezwłocznie po opublikowaniu tego aktu w Monitorze UKSW, zostanie dostosowana nasza strona internetowa wraz z wyciągami z regulaminu dotyczącymi poszczególnych świadczeń.

Regulamin będzie obowiązywał studentów, jak i doktorantów kontynuujących kształcenie na studiach doktoranckich.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że we wrześniu nie będzie można składać żadnych wniosków dotyczących przyznania świadczeń studentom lub doktorantom poza zapomogą, zgodnie z Zarządzeniami: 56/2017 (studenci) oraz 57/2017 (doktoranci).

Terminy przyjmowania wniosków od października wygląda następująco:

1. stypendium rektora (studenci i doktoranci): 1 - 15 października 2019 roku

2. stypendium socjalne (studenci i doktoranci): 1 października 2019 roku - 31 maja 2020 roku

  • stypendium socjale przyznawane jest od października, jeżeli wniosek wraz z kompletem dokumentów został złożony od 1 do 15 października 2019
  • od miesiąca nastepującego po miesiącu złożenia wniosku  

3. stypendium dla osób niepełnosprawnych (studenci i doktoranci): 1 października 2019 - 31 maja 2020 roku

  • stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest od października, jeżeli wniosek wraz z kompletem dokumentów został złożony od 1 do 15 października 2019
  • od miesiąca nastepującego po miesiącu złożenia wniosku  

4. zapomoga (zgodnie z nowym regulaminem): 1 października 2019 roku - 30 września 2020 roku