Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW (pok. 002 i 003 budynek 23 przy ul.Wóycickiego 1/3) przyjmuje interesantów w następujących godzinach:
poniedziałek - nieczynne
wtorek, środa: 10.00 - 14.00
czwartek, piątek: 11.00 - 15.00
        sobota (zjazdy): 10.00 - 14.00

 

logowanie do systemu USOSWEB

logowanie do systemu

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

 

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją (dot. studentów składających wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów:

WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

INSTRUKCJA DO OBLICZENIA  ŚREDNIEJ WAŻONEJ

----------------------------------------------------------------

Uwaga studenci!!!

Przypominamy, że do 10 dnia każdego miesiąca należy złożyć w DPMS kwity za akademik oraz zgłosić wszelkie zmiany dotyczące numeru konta.

Uwaga studenci stacjonarni!!! Odbiór decyzji pozytywnych!!!.

UWAGA STUDENCI !!!

Decyzją Prorektora ds. Studenckich Nr 3/2011 z dn. 19.01.2011 r. końcowy termin odbioru pozytywnych decyzji dot. przyznawania swiadczeń pomocy materialnej dla studentów stacjonarnych na rok akad.

Ważny komunikat dla studentów, którzy ukończyli jeden kierunek studiów magisterskich (dot. stypendiów socjalnych)

Studenci, którzy ukończyli studia magisterskie i złożyli wniosek o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia się do Działu Pomocy Materialnej pokój 004, 003, 006  od wtorku do piątku w godz. 10-12 . Sprawa bardzo pilna!

Ustalone progi i stawki stypendialne na rok akad.2010/2011

USTALONE PROGI I STAWKI STYPENDIALNE NA ROK AKAD.2010/2011

pobierz plik

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW I ROKU II STOPNIA (stypendium za wyniki w nauce )

STUDENCI, KTÓRZY ZOSTALI PRZYJĘCI NA I ROK STUDIÓW  II STOPNIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW I STOPNIA W UKSW I UZYSKALI WYSOKĄ ŚREDNIĄ OCEN ZOBOWIĄZANI SĄ RÓWNIEŻ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE NA ROK AKAD. 2010/2011 DO DNIA 05.11.2010 r.

Komunikat - Składanie wniosków o stypendia socjalne od XI 2010 r.

Zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej na skutek utraty dochodu, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, na wyżywienie i mieszkaniowego można składać do 10 dnia każdego miesiąca.  Wnioski powinny być kompletne.

W XI 2010 w terminie: od 5 do 10 XI. 2010 w pok. 004, 006  w godz. 9-12.

Brakujące dokumenty

Studenci, którzy do dnia 15.10.2010 r. złożyli niekompletne wnioski o przyznanie stypendium proszeni są o niezwłoczne uzupełnianie brakujacych dokumentów najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania informacji.

Brakujące dokumenty należy złożyć w Dziale Pomocy Materialnej na ul. Dewajtis 5 od wtorku do piątku w godz. 9-12 lub przesłać pocztą (na dok. należy wpisać dane studenta i kierunek)

Stypendium za wyniki w nauce - numer konta

Studenci, którzy osiągnęli wysoką średnią ocen za wyniki w nauce w roku 2009/2010 proszeni są o dostarczanie oświadczeń z numerami osobistych rachunków bankowych do 30.X.2010 r. od wtorku do piątku w godz. 9 - 12.

Studenci, którzy zmienili numer konta bankowego proszeni są o złożenie oświadczenia z aktualnym numerem konta do 30.X.2010 r.

Przelew jest najlepsza formą wypłaty.

Przyjmowanie wniosków

W poniedziałek 11.10.2010 r. przyjmujemy wnioski o przyznanie pomocy materialnej