Zmiany w Ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce

Dnia 1 października 2019 roku wchodzą zmiany wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. dotyczące przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

  • w przypadku dochodu na osobę w rodzinie nieprzekraczającego 528 zł, wprowadzono obowiązek przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie do dnia wydania zaświadczenia
  • Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
  • świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (oznacza łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów- niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, termin ten biegnie także gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach)
  • zapomogę może otrzymać student, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji życiowej