Zarządzenie Nr 79/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2020/2021 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zarządzenie Nr 78/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych na rok akademicki 2020/2021 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zarządzenie Nr 63/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyznawanych z Funduszu Stypendialnego ZMIANY W REGULAMINIE 2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2020 Rektora UKSW z dnia 30 września 2020 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2020 Rektora UKSW z dnia 30 września 2020 r.

Zarządzenie Nr 38/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora UKSW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyznawanych z Funduszu Stypendialnego – ZMIANY W REGULAMINIE 2020

Załącznik nr 20 do Regulaminu świadczeń dla studentów UKSW w Warszawie przyznawanych z Funduszu Stypendialnego – Oświadczenie studenta/doktoranta i rodziny studenta/doktoranta o wysokości dochodu netto uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku o przyznanie miejsca w domu studenckim

Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2019 Rektora UKSW z dnia 27 września 2019 r.REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyznawanych z Funduszu Stypendialnego

Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyznawanych z Funduszu Stypendialnego

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  23  września 2020 r.w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. 

USTAWA z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

USTAWA z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

USTAWA z dnia 27 lipca 2005r.Prawo o szkolnictwie wyższym