Obowiązek informacyjny wobec studentów i doktorantów w związku z wejściem RODO znajduje się w menu głównym w zakładce „RODO”

Terminy przyjmowania wniosków na rok akademicki 2022/2023 stypendium socjalne (studenci i doktoranci):

–  od 15 września 2022 roku do 31 maja 2023 roku
– stypendium socjalne przyznawane jest od października, jeżeli wniosek wraz z kompletem dokumentów został złożony od 15 września do 15 października 2022 roku
– od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku
Drodzy Doktoranci,

Wnioski  o przyznanie stypendium socjalnego są w wersji papierowej (Formularze do pobrania).
Zasady przyznawania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości są takie same jak u studentów.

Drodzy Studenci,
Wnioski o stypendium socjalne muszą być rejestrowane poprzez system USOSweb.
Aby zarejestrować wniosek należy:
 • zalogować się na konto USOSweb
 • z menu wybrać DLA WSZYSTKICH =>WNIOSKI
 • przed wypełnieniem wniosku o stypendium socjalne, najpierw należy wypełnić OŚWIADCZENIE O DOCHODACH i zarejestrować je, następnie przejść do wypełniania wniosku o niniejsze stypendium

Instrukcja do oświadczenia o dochodach=> pobierz

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w systemie wniosku należy go wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją złożyć w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów (DPMS).
Terminem złożenia wniosków jest data dostarczenia ich w wersji papierowej do DPMS.
Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.
Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Numer konta bankowego, do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSweb: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta. Numer konta można wprowadzić tylko raz, w przypadku jego zmiany należy wypełnić wniosek o przelewanie stypendium na konto i dostarczyć do DPMS.

Studentowi w trudnej sytuacji materialnej przysługuje:

 • stypendium socjalne (dot. wszystkich)
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (dot. studentów, którzy na stałe zamieszkują w odległości 60 km od Warszawy i wynajmują mieszkanie, pokój lub akademik w Warszawie – należy to poświadczyć np. kopią umowy najmu, zaświadczeniem z akademika, oświadczeniem właściciela mieszkania)

Kryterium odległości nie stosuje się do studentów seminariów duchownych.
Próg dochodu w rodzinie studenta kwalifikujący do pobierania stypendium to 1051,70zł.
Studenci, którzy utracili lub uzyskali źródło dochodu muszą zgłosić to do DPMS.

Jeśli student chce wnioskować samodzielnie o stypendium socjalne musi spełnić następujące warunki:

 • ukończył 26. rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;,
 • osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej,

lub spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.
 Zał. nr 1 – Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego 2022/2023

Studenci studiów starający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości dodatkowo do wniosku dołączają:

 • ksero umowy najmu mieszkania lub pokoju
 • zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie w Akademiku
 • oświadczenie właściciela mieszkania

Komisje Stypendialne UKSW przyznają stypendium socjalne:
1)   od października w roku, w którym złożono wniosek, jeżeli został on złożony do 15 października;
2)   od miesiąca, następującego po miesiącu złożenia wniosku.

ZASADY OBLICZANIA DOCHODU W RODZINIE STUDENTA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819 zł

Formularze do stypendium socjalnego dla studentów:

Na podstawie art. 88 ust 4 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z  dnia 20 sierpnia 2018r. student zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

W myśl art. 88 ust. 4 w/w ustawy: „Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.” Kwota miesięcznego dochodu o której mowa w powyższym artykule wynosi 600 zł.

W myśl art. 88 ust. 5 w/w ustawy: „Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4 jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny”.

Progi i stawki w roku akademickim 2020/2021: Zarządzenie Nr 79/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2020/2021 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie