Obowiązek informacyjny wobec studentów i doktorantów w związku z wejściem RODO znajduje się w menu głównym w zakładce „RODO”

Drodzy Doktoranci i Studenci,
w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem.
Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica.


Terminy przyjmowania wniosków o 
stypendium rektora (studenci i doktoranci) na rok akademicki 2022/2023: 1 – 15 października 2022 roku

Drodzy Doktoranci,

– wzór wniosku o  stypendium rektora – wersja papierowa stanowi Załącznik nr 13 do Regulaminu (doktoranci składają wnioski tylko w wersji papierowej)
Załącznik nr 13 edytowalny
– doktorant zobowiązany jest udokumentować zaświadczeniami aktywność naukową
–  średnia arytmetyczna ocen wynosi co najmniej 4,0.
Stypendium rektora przyznawane jest na podstawie listy rankingowej generowanej dla wszystkich lat studiów doktoranckich.
Listy doktorantów, którzy otrzymają stypendium rektora, tworzy się na podstawie malejącej liczby punktów przydzielonych w postępowaniu konkursowym.
Liczbę punktów dla doktorantów określa się na podstawie zasad i osiągnięć określonych w Załączniku nr 17 do Regulaminu.

Progi i stawki według roczników 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

2021/2022, 

2021/2022,

Drodzy Studenci,
Student przed złożeniem wniosku do DPMS generuje go w systemie USOSweb, po zalogowaniu na swoje konto. Wygenerowany wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami, należy złożyć w DPMS, liczy się data złożenia/nadania wniosku w formie papierowej.

Aby zarejestrować wniosek należy:
– zalogować się na konto USOSWEB
– z menu wybrać DLA WSZYSTKICH => WNIOSKI

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją – dotyczy studentów składających wniosek o stypendium rektora:  instrukcja do obliczenia średniej ważonej,
wzór do obliczania średniej ważonej
Student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może ubiegać się o stypendium rektora. Wszystkie osiągnięcia należy udokumentować zaświadczeniami, dyplomami, itp.

Wzór zaświadczenia dotyczącego działalności w kole naukowy, samorządzie oraz innych organizacjach uniwersyteckich jest określony w Załączniku Nr 18. Niedostosowanie się do wzoru skutkuje nie przyznaniem punktów za wskazane przez studenta osiągnięcie.

Minimalna średnia uprawniająca do uzyskania stypendium rektora wynosi 4,000.

Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora jest zaliczenie pierwszego roku studiów.

Wyjątek stanowią studenci przyjęci na pierwszy rok studiów, którzy są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia również mogą się ubiegać o stypendium rektora, jeżeli rozpoczęli studia drugiego stopnia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Progi punktowe w roku akademickim 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,

Formularze o przyznanie stypendium rektora:
załącznik nr 8 – wykaz osiągnięć studenta dla studentów
załącznik nr 18 – wzór zaświadczenia za działalność w kole naukowym lub aktywność w samorządzie studentów lub działalność społeczną