Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

logowanie do systemu

logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Socjalne

Terminy przyjmowania wniosków na rok akademicki 2020/2021 stypendium socjalne (studenci i doktoranci): 15 września 2020 roku - 31 maja 2021 roku

 
Drodzy Studenci,
w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem.
Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica.

Stypendium przyznawane jest:
 • od października, jeżeli wniosek wraz z kompletem dokumentów został złożony od 15 września do 15 października 2020
 • od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku 

Wnioski o stypendium socjalne muszą być rejestrowane poprzez system USOSweb.

 
Aby zarejestrować wniosek należy:
 • zalogować się na konto USOSweb
 • z menu wybrać DLA WSZYSTKICH => WNIOSKI
 • przed wypełnieniem wniosku o stypendium socjalne, najpierw należy wypełnić OŚWIADCZENIE O DOCHODACH i zarejestrować je, następnie przejść do wypełniania wniosku o niniejsze stypendium

Instrukcja „ Oświadczenie o dochodach” [pobierz]

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w systemie wniosku należy go wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją złożyć w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów (DPMS).

Terminem złożenia wniosków jest data dostarczenia ich w wersji papierowej do DPMS.

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Numer konta bankowego, do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSweb: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

Studentowi w trudnej sytuacji materialnej przysługuje:

 • stypendium socjalne (dot. wszystkich)
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (dot. studentów, którzy na stałe zamieszkują w odległości 60 km od Warszawy i wynajmują mieszkanie, pokój lub akademik w Warszawie - należy to poświadczyć np. kopią umowy najmu, zaświadczeniem z akademika, oświadczeniem właściciela mieszkania)

Kryterium odległości nie stosuje się do studentów seminariów duchownych.

Próg dochodu w rodzinie studenta kwalifikujący do pobierania stypendium to 1051,70zł.

Studenci, którzy utracili lub uzyskali źródło dochodu muszą zgłosić o do DPMS.

Jeśli student chce wnioskować samodzielnie o stypendium socjalne musi spełnić następujące warunki:

 • ukończył 26. rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek
 • osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej,

lub spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Wykaz wymaganych dokumentów - załącznik nr 1 do Regulaminu

Zasady wyliczania dochodu >>pobierz

Studenci starający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości dodatkowo do wniosku dołączają:

 • ksero umowy najmu mieszkania lub pokoju
 • zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie w Akademiku
 • oświadczenie właściciela mieszkania

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2019 r. 3244 zł

Formularze do stypendium socjalnego dla studentów:

Progi i stawki w roku akademickim 2020/2021 - Zarządzenie Nr 78/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2020 r.