Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

logowanie do systemu

logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Stypendium rektora dla studentów

Terminy przyjmowania wniosków na rok akademicki 2020/2021 (studenci i doktoranci): 1 - 15 października 2020 roku

--------------------------------------------------------------------

Drodzy Studenci,
w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem.
Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica.
 
Student przed złożeniem wniosku do DPMS generuje go w systemie USOSweb, po zalogowaniu na swoje konto. Wygenerowany wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami, należy złożyć w DPMS, liczy się data złożenia/nadania wniosku w formie papierowej.
 
Aby zarejestrować wniosek należy:
- zalogować się na konto USOSWEB
- z menu wybrać DLA WSZYSTKICH => WNIOSKI
 
Student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może ubiegać się o stypendium rektora. Wszystkie osiągnięcia należy udokumentować zaświadczeniami, dyplomami, itp.

Minimalna średnia uprawniająca do uzyskania stypendium rektora wynosi 4,000.

Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora jest zaliczenie pierwszego roku studiów.

Wyjątek stanowią studenci przyjęci na pierwszy rok studiów, którzy są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia również mogą się ubiegać o stypendium rektora, jeżeli rozpoczęli studia drugiego stopnia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją – dotyczy studentów składających wniosek o stypendium rektora: WZÓR OBLICZENIA ŚREDNIEJ

Studenci  dostarczają wniosek do Działu Pomocy Materialnej dla Studentów wniosek bez konieczności adnotacji pracownika dziekanatu dotyczącej średniej ważonej.

Formularze o przyznanie stypendium rektora:
  • załącznik nr 8 - wykaz osiągnięć studenta dla studentów
  • załącznik nr 18 - wzór zaświadczenia za działalność w kole naukowym lub aktywność w samorządzie studentów lub działalność społeczną

Progi punkotowe: 

Progi punktowe w roku akademickim 2020/2021

Progi punktowe w roku akademickim 2019/2020

Progi punktowe w roku akademickim 2018/2019

Progi punktowe w roku akademickim 2017/2018

Progi punktowe w roku akademickim 2016/2017

Progi punktowe w roku akademickim 2015/2016

Progi punktowe w roku akademickim 2014/2015

Progi punktowe w roku akademickim 2013/2014