Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

logowanie do systemu

logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Terminy przyjmowania wniosków na rok akademicki 2020/2021 (studenci i doktoranci): 15 września 2020 roku - 31 maja 2021 roku

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Drodzy Studenci,

w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem.
Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica.

 

Stypendium przyznawane jest:

  • od października, jeżeli wniosek wraz z kompletem dokumentów został złożony od 15 września do 15 października 2020
  • od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku 
 
Przed zarejestrowaniem wniosku należy złożyć orzeczenie wraz z ankietą u Pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnością

Aby zarejestrować wniosek należy:
- zalogować się na konto USOSWEB
- z menu wybrać DLA WSZYSTKIC => WNIOSKI

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w systemie wniosku należy go wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją złożyć w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów (DPMS).

Terminem złożenia wniosków jest data dostarczenia ich w wersji papierowej do DPMS.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Numer konta bankowego, do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Student, który pobierał w danym roku stypendium dla osób niepełnosprawnych a jego orzeczenie utraciło ważność, aby nadal otrzymywać stypendium musi w ciągu 3 miesięcy od utraty ważności orzeczenia złożyć nowy wniosek.

Formularze o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych: