Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

logowanie do systemu

logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

NAWA - pomoc z powodu pandemii COVID-19

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje pomoc finansową stypendystom programów Agencji, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.
O jednorazową zapomogę mogą ubiegać się:
•uczestnicy kursów przygotowawczych,
•studenci,
•doktoranci, którzy podjęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020
spełniający łącznie następujące warunki:
a) są stypendystami jednego z programów stypendialnych NAWA:
•dla Polonii im. gen. Władysława Andersa,
•im. Stefana Banacha,
•im. Ignacego Łukasiewicza,
•Polonista,
•wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa,
•indywidualnych stypendiów,
b) przysługuje im prawo pobierania stypendium Dyrektora NAWA w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020,
c) w chwili składania wniosku o zapomogę przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysokość jednorazowej zapomogi wynosi 500 zł.
Wnioski o zapomogę należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2020 wraz z uzasadnieniem. Formularz wniosku dostępny jest w systemie informatycznym NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w sekcji „Studenci”. Złożenie wniosku po tym terminie nie będzie możliwe. Stypendyści NAWA, którzy mają już konto w systemie proszeni są o złożenie wniosku z tego samego konta. Pozostałe osoby, korzystające z systemu teleinformatycznego po raz pierwszy muszą dołączyć skan paszportu.
Wypłata zapomogi będzie dokonywana przelewem na indywidualny rachunek bankowy stypendysty.
Więcej informacji na stronach:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wsparcie-dla-zagranicznych-studentow-stypendystow-nawa

https://nawa.gov.pl/en/nawa/news/support-for-foreign-students-nawa-scholarship-holders