Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

logowanie do systemu

logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Zapomoga

Terminy przyjmowania wniosków o zapomogę w roku akademickim 2020/2021: 1 października 2020 roku - 30 września 2021 roku
 

Drodzy Studenci,

w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem.
Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica.
 
Aby zarejestrować wniosek należy:
- zalogować się na konto USOSWEB
- z menu wybrać DLA WSZYSTKICH => WNIOSKI

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w systemie wniosku należy go wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją złożyć w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów (DPMS).
 
Terminem złożenia wniosków jest data dostarczenia ich w wersji papierowej do DPMS.
 
Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.
 
Numer konta bankowego, do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
Zapomoga przeznaczona jest dla studentów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 
Poprzez trudną sytuację życiową należy rozumieć każdy stan lub położenie studenta, które w bezpośredni sposób utrudnia mu normalną egzystencję.
Poprzez trudną sytuację życiową należy rozumieć w szczególności:
  • śmierć bliskiego członka rodziny;
  • chorobę lub uszczerbek na zdrowiu studenta;
  • klęskę żywiołową.
     
Student może otrzymać zapomogę, jeżeli od zdarzenia losowego upłynęło nie więcej niż 3 miesiące a wnioskodawca w momencie zdarzenia był studentem Uniwersytetu.
Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.
 
Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

Formularze o przyznanie zapomogi: