Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul.Wóycickiego 1/3
budynek 23, pok. 002 i 003
 

W obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy aby składanie  wniosków o stypendia socjalne, rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi wraz  z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ na adres:  Dział Pomocy Materialnej dla Studentów ul. Wóycickiego 1/3   01-938 Warszawa
 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem. Adresy i telefony znajdują się w zakładce KONTAKT

logowanie do systemu

logowanie do systemu USOSWEB
Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta
 
RODO - informacja
------------------------
 

Komunikat na temat składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego

Warszawa, 18 marca 2020 roku

Komunikat

Prorektora ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz.
na temat składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego
Komunikat dotyczy:
- składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi dla studentów i doktorantów,
- wypłat przyznanych stypendiów

Komunikat - pobierz

UWAGA! Wnioski składane drogą elektroniczną prosimy wysyłać zaszyfrowane.

W tym celu należy w pierwszej wiadomości email wysłać zaszyfrowany plik PDF. W kolejnej wiadomości należy wysłać kod do odszyfrowania pliku.

Odbiór pozytywnych decyzji dot. stypendium socjalnego i stypendium rektora

Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia nr 3/2020 z dnia 06.02.2020 r. końcowy termin odbioru pozytywnych decyzji dotyczących przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla studentów studiów stacjonarnych upływa w dniu 29.02.2020 r.
Odbiór decyzji jest obowiązkowy.
 
Decyzje należy odebrać w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów, pok. 003 i 002 przy ul. Wóycickiego1/3, bud. 23

Informacja dotycząca akademika III tura

Lista osób, które otrzymały miejsce w domu studenckim oraz lista osób, które nie otrzymały miejsca w domu studenckim - pobierz

Zmiany w Ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce

Dnia 1 października 2019 roku wchodzą zmiany wprowadzone przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. dotyczące przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

w przypadku dochodu na osobę w rodzinie nieprzekraczającego 528 zł, wprowadzono obowiązek przedkładania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku poprzedzającego rok akademicki w którym student ubiega się o świadczenie do dnia wydania zaświadczenia

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Informacja dotycząca akademików - II tura - dla studentów przyjętych na pierwszy rok


W dniu 30 sierpnia 2019 r. Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów UKSW rozpatrzyła wnioski o przyznanie miejsc w domach studenckich w ramach II tury przyznawania miejsc (dla osób rozpoczynających studia).
 
 lista osób którym przyznano lub odmówiono miejsca w akademiku  - załącznik
 

Terminy przyjmowania wniosków na rok akademicki 2019/2020

Szanowni Studenci i Doktoranci,

w związku z wprowadzeniem w uczelni zmian wynikających z ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, modyfikacji uległy dotychczasowe zasady, warunki oraz tryb przyznawania świadczeń z dotychczasowego Funduszu Pomocy Materialnej.

Nowy Regulamin Świadczeń dla Studentów zacznie obowiązywać, zgodnie z postanowieniami ustawy, od dnia 1 października 2019 roku. Niezwłocznie po opublikowaniu tego aktu w Monitorze UKSW, zostanie dostosowana nasza strona internetowa wraz z wyciągami z regulaminu dotyczącymi poszczególnych świadczeń.

Regulamin będzie obowiązywał studentów, jak i doktorantów kontynuujących kształcenie na studiach doktoranckich.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że we wrześniu nie będzie można składać żadnych wniosków dotyczących przyznania świadczeń studentom lub doktorantom poza zapomogą, zgodnie z Zarządzeniami: 56/2017 (studenci) oraz 57/2017 (doktoranci).

Informacja dotycząca przyznania akademików

W dniu 2 lipca 2019 r. Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów  UKSW rozpatrzyła wnioski o przyznanie miejsc w domach studenckich w ramach I tury przyznawania miejsc (dla osób aktualnych studentów).
 
Lista osób, które otrzymały miejsce w domu studenckim

TERMINY SKŁADNIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Studenci II - VI roku oraz doktoranci II - IV roku: od 10 maja do 31 maja 2019r.

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020, bądź przeniosą się z innej uczelni: od 15 lipca do 2 sierpnia 2019r.

Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2018 - wymagane dokumenty

WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

ul. Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM

Odbiór pozytywnych decyzji dot. stypendium socjalnego

Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia nr 3/2019 z dnia 05.02.2019 r. końcowy termin odbioru pozytywnych decyzji dotyczących przyznania stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych upływa w dniu 28.02.2019 r.

Odbiór decyzji jest obowiązkowy

Decyzje należy odebrać w Dziale Pomocy Materialnej dla studentów, pok. 003 i 002 przy ul. Wóycickiego1/3, bud. 23