Obowiązek informacyjny wobec studentów i doktorantów w związku z wejściem RODO znajduje się w menu głównym w zakładce „RODO”

Drodzy Studenci i Doktoranci,
w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem.
Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica.

Terminy przyjmowania wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2022/2023 (studenci i doktoranci):
od 15 września 2022 do 31 maja 2023 roku

  • stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest od października, jeżeli wniosek wraz z kompletem dokumentów został złożony od 15 września  do 15 października 2022
  • od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku
Drodzy Doktoranci,

W celu zyskania stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć wniosek – Załącznik nr 12 do Regulaminu, ankietę, kopie orzeczenia do DPMS – tylko w wersji papierowej.
Zasady co do przyznawania stypendium dla osób niepełnosprawnych są takie same jak u studentów.

Drodzy Studenci,

Przed zarejestrowaniem wniosku należy złożyć orzeczenie wraz z ankietą u Pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnością

Aby zarejestrować wniosek należy:
– zalogować się na konto USOSWEB
– z menu wybrać WNIOSKI

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w systemie wniosku należy go wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją złożyć w  (DPMS).
Terminem złożenia wniosków jest data dostarczenia ich w wersji papierowej do DPMS.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Numer konta bankowego, do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta.
Numer konta można wprowadzić tylko raz, w przypadku jego zmiany należy wypełnić wniosek o przelewanie stypendium na konto i dostarczyć do DPMS.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Student, który pobierał w danym roku stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych a jego orzeczenie utraciło ważność, aby nadal otrzymywać stypendium musi w ciągu 3 miesięcy od utraty ważności orzeczenia złożyć nowy wniosek.