Przejdź do treści

Stypendium rektora

Kto i na jakich warunkach może stać się beneficjentem stypendium Rektora UKSW.

 

Wnioski studentów i doktorantów o stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024 są przyjmowane w dniach 1 – 15 października 2023 roku.

Wzór wniosku o  stypendium rektora dla doktorantów w wersji papierowej stanowi Załącznik nr 13 do Regulaminu. Doktoranci składają wnioski tylko w wersji papierowej Załącznik nr 13 edytowalny.

Doktorant zobowiązany jest udokumentować działalność naukową zaświadczeniami. Średnia arytmetyczna ocen musi wynosić co najmniej 4,0.

Stypendium rektora przyznawane jest na podstawie listy rankingowej generowanej dla wszystkich lat studiów doktoranckich.

Listy doktorantów, którzy otrzymają stypendium rektora, tworzy się na podstawie malejącej liczby punktów przydzielonych w postępowaniu konkursowym.

Liczbę punktów dla doktorantów określa się na podstawie zasad i osiągnięć określonych w Załączniku nr 17 do Regulaminu.

Stawki według roczników 

Student przed złożeniem wniosku do DPMS generuje go w systemie USOSweb, po zalogowaniu na swoje konto. Wygenerowany wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami, należy złożyć w DPMS. Liczy się data złożenia/nadania wniosku w formie papierowej.

Aby zarejestrować wniosek należy:

  • zalogować się na konto USOSWEB,
  • z menu wybrać DLA WSZYSTKICH => WNIOSKI.

Wzór obliczenia średniej ważonej wraz z instrukcją dotyczy studentów składających wniosek o stypendium rektora: 

Student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym może ubiegać się o stypendium rektora. Wszystkie osiągnięcia należy udokumentować zaświadczeniami, dyplomami, itp.

Wzór zaświadczenia dotyczącego działalności w kole naukowym, samorządzie lub innych organizacjach uniwersyteckich jest określony w Załączniku Nr 18. Niedostosowanie się do wzoru skutkuje nie przyznaniem punktów za wskazane przez studenta osiągnięcie.

Minimalna średnia uprawniająca do uzyskania stypendium rektora wynosi 4,00.

Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora jest zaliczenie pierwszego roku studiów.

Wyjątek stanowią studenci przyjęci na pierwszy rok studiów, którzy są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Stypendium rektora otrzymuje student, przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będący:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia również mogą się ubiegać o stypendium rektora, jeżeli rozpoczęli studia drugiego stopnia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Formularze o przyznanie stypendium rektora: