Przejdź do treści

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Przewodnik po procedurach związanych ze stypendiami dla osób niepełnosprawnych.

Składanie wniosków wraz z dokumentami odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście.

Terminy przyjmowania wniosków o stypendium osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2023/2024 (studenci i doktoranci): od 15 września 2023 do 31 maja 2024 roku.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest od października. Jeżeli wniosek wraz z kompletem dokumentów został złożony w dniach 15 września  – 15 października 2023, jest wypłacane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło złożenie wniosku.

W celu zyskania stypendium dla osób niepełnosprawnych doktoranci powinni złożyć wniosek – Załącznik nr 12 do Regulaminu, ankietę, kopie orzeczenia do DPMS – tylko w wersji papierowej.
Zasady co do przyznawania stypendium studentom i doktorantom z niepełnosprawnością są takie same jak u pozostałych studentów.

Studenci przed zarejestrowaniem wniosku muszą złożyć orzeczenie wraz z ankietą u Pełnomocnika rektora ds. osób z niepełnosprawnością

Aby zarejestrować wniosek należy:

  • zalogować się na konto USOSWEB,
  • z menu wybrać WNIOSKI

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w systemie wniosku należy go wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją złożyć w DPMS.
Terminem złożenia wniosków jest data dostarczenia ich w wersji papierowej do DPMS.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Numer konta bankowego do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta.
Numer konta można wprowadzić tylko raz. W przypadku jego zmiany należy wypełnić wniosek o przelewanie stypendium na konto i dostarczyć do DPMS.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Student, który pobierał w danym roku stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, a jego orzeczenie utraciło ważność, jest zobowiązany w ciągu 3 miesięcy od utraty ważności orzeczenia złożyć nowy wniosek, aby nadal móc otrzymywać stypendium.