Przejdź do treści

Ubezpieczenie zdrowotne

Kto i w jakich okolicznościach może ubezpieczyć studentów i doktorantów UKSW, w tym cudzoziemców.

Sklep internetowy z ubezpieczeniami dla Studentów na UKSW

Kto może zgłosić studenta do ubezpieczenia?

 • do 26 roku życia – rodzice lub opiekunowie prawni, dziadkowie – jako członka rodzinny.
 • po ukończeniu 26 lat, jeśli nie jest się objętym ubezpieczeniem z innego tytułu – szkoła, szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia doktoranckie – pod warunkiem, że student uczy się na terenie RP, nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złoży oświadczenie, że nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jeżeli student ukończył studia lub został skreślony z listy studentów, a jeszcze nie pracuje i nie został zgłoszony do ubezpieczenia, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ przysługuje jeszcze przez 4 miesiące.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej  dla doktorantów wygasa 30 dni po ukończeniu studiów doktoranckich.

Jeśli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą zgłosić także ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.

Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?

 • Dziecko – własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli zaś posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.
 • Małżonek – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) – jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Studenci/doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię.

W tym celu należy zgłosić się do Działu Pomocy Materialnej (pok. 003). Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty – do wglądu,
 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego  ZZA – do pobrania na dole strony,
 • obowiązkowe oświadczenie studenta  – do pobrania na dole strony,
 • zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta/doktoranta.

Student/doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię ma obowiązek powiadomić Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW w ciągu siedmiu dni o utracie uprawnień do ubezpieczenia z tytułu:

 • podjęcia pracy
 • ukończenia studiów
 • obrony pracy magisterskiej
 • skreślenia z listy studentów
 • zmiany stanu cywilnego (ubezpieczenia przez małżonka)

oraz do informacji o zmianie danych personalnych, tj. zmiany imienia, nazwiska, adresu, wymiany dokumentu.

Ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców

Studenci nie będący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie lub ważną Kartę Polaka mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • aktualny paszport (ksero),
 • zaświadczenie o polskim pochodzeniu lub ksero ważnej Karty Polaka,
 • zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta/doktoranta,
 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego  ZZA,
 • obowiązkowe oświadczenie studenta,
 • numer PESEL (jeżeli jest nadany i ksero dokumentu).

Student/doktorant, zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię, ma obowiązek powiadomić Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW w ciągu siedmiu dni o utracie uprawnień do ubezpieczenia z tytułu:

 • podjęcia pracy
 • ukończenia studiów
 • obrony pracy magisterskiej
 • skreślenia z listy studentów
 • zmiany stanu cywilnego (ubezpieczenie przez małżonka)

oraz informacji o zmianie danych personalnych, tj. zamiany imienia, nazwiska, adresu, wymiany dokumentu.

Kontakt do osoby zajmującej się ubezpieczeniem zdrowotnym dla studentów i doktorantów: p.pietrzak@uksw.edu.pl

Źródło: www.nfz.gov.pl/ewus