Przejdź do treści

Stypendium socjalne

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać stypendium socjalne.

Obowiązek informacyjny wobec studentów i doktorantów w związku z wejściem RODO, znajduje się w menu głównym w zakładce „RODO”

Terminy przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego studentom i doktorantom na rok akademicki 2023/2024: od 15 września 2023 roku do 31 maja 2024 roku.

Stypendium socjalne przyznawane jest od października, jeżeli wniosek wraz z kompletem dokumentów został złożony od 15 września do 15 października 2023 roku. Zostanie wypłacone począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

Doktoranci

Wnioski  o przyznanie stypendium socjalnego są w wersji papierowej (Formularze do pobrania).
Zasady przyznawania stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości są takie same jak u studentów.

Studenci

Wnioski o stypendium socjalne muszą być rejestrowane poprzez system USOSweb.

Aby zarejestrować wniosek należy:

 • zalogować się na konto USOSweb
 • z menu wybrać DLA WSZYSTKICH =>WNIOSKI
 • przed wypełnieniem wniosku o stypendium socjalne, najpierw należy wypełnić OŚWIADCZENIE O DOCHODACH i zarejestrować je, następnie przejść do wypełniania wniosku o niniejsze stypendium.

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w systemie wniosku należy go wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją złożyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów (DPMS).
Terminem złożenia wniosków jest data dostarczenia ich w wersji papierowej do DPMS.

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Numer konta bankowego, do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSweb: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta. Numer konta można wprowadzić tylko raz, w przypadku jego zmiany należy wypełnić wniosek o przelewanie stypendium na konto i dostarczyć do DPMS.

Studentowi w trudnej sytuacji materialnej przysługuje:

 • stypendium socjalne (dot. wszystkich)
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (dot. studentów, którzy na stałe zamieszkują w odległości 60 km od Warszawy i wynajmują mieszkanie, pokój lub akademik w Warszawie – należy to poświadczyć np. kopią umowy najmu, zaświadczeniem z akademika, oświadczeniem właściciela mieszkania)

Kryterium odległości nie stosuje się do studentów seminariów duchownych.
Próg dochodu w rodzinie studenta kwalifikujący do pobierania stypendium to 1294,40zł.
Studenci, którzy utracili lub uzyskali źródło dochodu muszą zgłosić to do DPMS.

Jeśli student chce wnioskować samodzielnie o stypendium socjalne musi spełnić następujące warunki:

 • ukończył 26. rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;,
 • osiągnął pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej,

lub spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Studenci studiów starający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości dodatkowo do wniosku dołączają:

 • ksero umowy najmu mieszkania lub pokoju
 • zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie w Akademiku
 • oświadczenie właściciela mieszkania

Komisje Stypendialne UKSW przyznają stypendium socjalne:

 1. od października w roku, w którym złożono wniosek, jeżeli został on złożony do 15 października;
 2. od miesiąca, następującego po miesiącu złożenia wniosku.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5549 zł

Formularze do stypendium socjalnego dla studentów:

„§ 34. 1. Rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna odmawia
przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium
socjalnego nie dołączy wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług
społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń
z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny.
„2. W przypadku gdy student, o którym mowa w ust. 1, lub członkowie jego rodziny nie
korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza
komisja stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli
udokumentował źródła utrzymania rodziny.”;

Stawki w roku akademickim 2023/2024: