Przejdź do treści

 

Terminy przyjmowania wniosków o zapomogę w roku akademickim 2023/2024: 1 października 2023 roku – 30 września 2024 roku

Zapomoga dla studentów/doktorantów

W celu zyskania zapomogi studenci/doktoranci powinni złożyć wniosek – Załącznik nr 14 do Regulaminu wraz dokumentami potwierdzającymi zaistniałe zdarzenie tylko wersja papierowa. Zasady co do przyznawania zapomogi są takie same jak u studentów.

Od 01.03.2017 r. wnioski o zapomogę muszą być rejestrowane poprzez system USOSWEB.

Aby zarejestrować wniosek należy:

  • zalogować się na konto USOSWEB,
  • z menu wybrać WNIOSKI

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w systemie wniosku, należy go wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją złożyć w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów (DPMS).

Terminem złożenia wniosków jest data dostarczenia ich w wersji papierowej do DPMS.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Numer konta bankowego, do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta. Numer konta można wprowadzić tylko raz, w przypadku jego zmiany należy wypełnić WNIOSEK O PRZELEWANIE NA KONTO i dostarczyć do DPMS.

Zapomoga przeznaczona jest dla studentów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Poprzez trudną sytuację życiową należy rozumieć każdy stan lub położenie studenta, które w bezpośredni sposób utrudnia mu normalną egzystencję.

Poprzez trudną sytuację życiową należy rozumieć w szczególności:

  • śmierć bliskiego członka rodziny,
  • chorobę lub uszczerbek na zdrowiu studenta,
  • klęskę żywiołową.

Student może otrzymać zapomogę, jeżeli od zdarzenia losowego upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, a wnioskodawca był w momencie zdarzenia studentem Uczelni

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Student może otrzymać zapomogę nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.