Obowiązek informacyjny wobec studentów i doktorantów w związku z wejściem RODO znajduje się w menu głównym w zakładce „RODO”

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Od 1 stycznia 2013 r., lecząc się w przychodni czy szpitalu, potwierdzisz online swoje ubezpieczenie w systemie eWUŚ. Wystarczy do tego Twój PESEL i dowód osobisty. Może się zdarzyć, że NFZ nie będzie mógł potwierdzić Twoich uprawnień. Jeżeli wiesz, że takie prawo posiadasz, będziesz musiał okazać inny dokument potwierdzający ten fakt albo złożyć oświadczenie.
W przypadku, gdy złożysz nieprawdziwe oświadczenie, zostaniesz obciążony kosztami udzielonych Ci świadczeń opieki zdrowotnej. Dlatego, żeby uniknąć tego problemu, pamiętaj!
Jeżeli studiujesz, żeby mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, musisz być zgłoszony do ubezpieczenia.

Sklep internetowy z ubezpieczeniami dla Studentów na UKSW :

link: http://www.uksw.tca-broker.pl

Kto może zgłosić Cię do ubezpieczenia?

 • do 26 roku życia – twoi rodzice lub opiekunowie prawni, dziadkowie – jako członka rodzinny.
 • jeżeli ukończyłeś już 26 lat i nie jesteś objęty ubezpieczeniem z innego tytułu – szkoła, szkoła wyższa albo jednostka prowadząca studia doktoranckie – pod warunkiem, że uczysz się na terenie RP, nie jesteś członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i złożysz oświadczenie, że nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Studencie! Jeżeli ukończyłeś studia albo zostałeś skreślony z listy studentów, a jeszcze nie pracujesz i nie zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, nie martw się! Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ masz jeszcze przez 4 miesiące.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej  dla doktorantów wygasa 30 dni po ukończeniu studiów doktoranckich.

Uwaga! Jeśli żaden z Twoich rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą Cię także zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.

Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?

 • Dziecko – własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.
 • Małżonek – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) – jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Studenci/doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię.

W tym celu należy zgłosić się do Działu Pomocy Materialnej (pok. 003). Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty – do wglądu,
 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego  ZZA – do pobrania na dole strony,
 • obowiązkowe oświadczenie studenta  – do pobrania na dole strony,
 • zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta/doktoranta

Student/doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię ma obowiązek powiadomić Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW w ciągu trzech dni o utracie uprawnień do ubezpieczenia z tytułu:

 • podjęcia pracy
 • ukończenia studiów
 • obrony pracy magisterskiej
 • skreślenia z listy studentów
 • zmiany stanu cywilnego (ubezpieczenie przez małżonka)

oraz do informacji o zmianie danych personalnych, tj. zamiany imienia, nazwiska, adresu, wymiany dokumentu.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE CUDZOZIEMCÓW

Studenci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 • aktualny paszport (ksero)
 • zaświadczenie o polskim pochodzeniu lub ksero Karty Polaka
 • zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta/doktoranta
 • umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym
 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego  ZZA
 • obowiązkowe oświadczenie studenta
 • numer PESEL (jeżeli jest nadany i ksero dokumentu)

Student/doktorant zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię ma obowiązek powiadomić Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW w ciągu trzech dni o utracie uprawnień do ubezpieczenia z tytułu:

 • podjęcia pracy
 • ukończenia studiów
 • obrony pracy magisterskiej
 • skreślenia z listy studentów
 • zmiany stanu cywilnego (ubezpieczenie przez małżonka)

oraz do informacji o zmianie danych personalnych, tj. zamiany imienia, nazwiska, adresu, wymiany dokumentu.

W przypadku wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego należy rozwiązać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym!!! W celu wyrejestrowania z ubezpieczenia należy przedłożyć w DPMS dokument potwierdzający rozwiązanie umowy.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych – ZUS ZZA
– przykładowy wzór dla studentów i doktorantów będących obywatelami RP – pobierz

– przykładowy wzór dla obcokrajowców – pobierz

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA

– przykładowy wzór dla studentów i doktorantów będących obywatelami RP – pobierz
– przykładowy wzór dla obcokrajowców – pobierz

Obowiązkowe oświadczenie studenta – pobierz

Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego – ZUS ZCNA

Kontakt do osoby zajmującej się ubezpieczeniem zdrowotnym dla studentów i doktorantów: p.pietrzak@uksw.edu.pl

żródło: www.nfz.gov.pl/ewus