Obowiązek informacyjny wobec studentów i doktorantów w związku z wejściem RODO znajduje się w menu głównym w zakładce „RODO”

Drodzy Studenci i Doktoranci,
w obecnej sytuacji epidemicznej rekomendujemy, aby składanie w/w wniosków wraz z dokumentami odbywało się za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ. 
W sytuacjach skomplikowanych, w których niezbędny jest kontakt osobisty, studenci/doktoranci będą obsługiwani przez pracowników DPMS po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo z osobą zajmującą się danym wydziałem.
Prosimy o zaopatrzenie się we własne artykuły piśmiennicze (długopis) i środki ochrony indywidualnej: maseczka ochronna/przyłbica.

Pomoc materialna dla studentów z Ukrainy

1.Studenci z Ukrainy posiadający:

-kartę Polaka,

-pochodzenie polskie,

-status uchodźcy

-zezwolenie na pobyt czasowy

-zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE

-posiadającym certyfikat poświadczający znajomość języka obcego (C1)

mogą ubiegać się o stypendium socjalne z tytułu trudnej sytuacji materialnej.

2. Studenci mogą również ubiegać się o zapomogę z tytułu przejściowo trudnej sytuacji życiowej w związku z obecnie panującą sytuacją na Ukrainie.

W obu przypadkach wniosek należy wygenerować w systemie USOSweb i w formie papierowej dostarczyć do DPMS pok. 002, 003, 404 budynek nr 23,ul. Wóycickiego 1/3.

3. Studenci z Ukrainy posiadający polskie pochodzenie mogą zostać objęci ubezpieczeniem zdrowotnym uprawniającym do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Więcej informacji w zakładce „ubezpieczenie zdrowotne”.

Terminy przyjmowania wniosków o zapomogę w roku akademickim 2022/2023: 1 października 2022 roku – 30 września 2023 roku

Drodzy Doktoranci,

W celu zyskania zapomogi należy złożyć wniosek – Załącznik nr 14 do Regulaminu wraz dokumentami potwierdzającymi zaistniałe zdarzenie tylko wersja papierowa.
Zasady co do przyznawania zapomogi są takie same jak u studentów.

Drodzy Studenci,
od 01.03.2017 r. wnioski o zapomogę muszą być rejestrowane poprzez system USOSWEB.

Aby zarejestrować wniosek należy:
– zalogować się na konto USOSWEB
– z menu wybrać WNIOSKI

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w systemie wniosku należy go wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją złożyć w Dziale Pomocy Materialnej dla Studentów (DPMS).

Terminem złożenia wniosków jest data dostarczenia ich w wersji papierowej do DPMS.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

Numer konta bankowego, do przelewów stypendiów należy wpisać w systemie USOSWEB: dla studenta -> stypendia-> konta bankowe studenta. Numer konta można wprowadzić tylko raz, w przypadku jego zmiany należy wypełnić WNIOSEK O PRZELEWANIE NA KONTO i dostarczyć do DPMS.

Zapomoga przeznaczona jest dla studentów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Poprzez trudną sytuację życiową należy rozumieć każdy stan lub położenie studenta, które w bezpośredni sposób utrudnia mu normalną egzystencję.

Poprzez trudną sytuację życiową należy rozumieć w szczególności:

  • śmierć bliskiego członka rodziny;
  • chorobę lub uszczerbek na zdrowiu studenta;
  • klęskę żywiołową.

Student może otrzymać zapomogę, jeżeli od zdarzenia losowego upłynęło nie więcej niż 3 miesiące a wnioskodawca w momencie zdarzenia był studentem Uniwersytetu.

Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy dzień powszedni.

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.