Formularze do stypendium socjalnego dla studentów:

Formularze o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów:

  • załącznik nr 8 – wykaz osiągnięć studenta dla studentów
  • załącznik nr 18– wzór zaświadczenia za działalność w kole naukowym lub aktywność w samorządzie studentów lub działalność społeczną
Formularz o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
Formularz o przyznanie zapomogi dla studentów:
Formularz o przelewanie stypendium na konto:
Formularze o przyznanie miejsca w domu akademickim dla studentów:

Formularz do stypendium socjalnego dla doktorantów :

Formularze o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów:

Formularze o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych dla doktorantów:

Formularze o przyznanie zapomogi dla doktorantów:

Formularze o przyznanie miejsca w domu akademickim dla doktorantów

Formularz o przelewanie stypendium na konto: